logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time24 اردیبهشت 1397
اقتصاد شهر و دانش اقتصادی ما متناسب با وضعیت موجود نیست
معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران با بیان اینکه تنها اقتصاد شهری نیست که توسعه پیدا نکرده، گفت: دانش اقتصادی ما هم متناسب با وضعیت موجود نیست.
به گزارش و اعلام خبرنگار و گزارشگر حوزه شهری و شهرنشین گروه و امت اجتماعی و مدنی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ حجت الله و آفریدگار میرزایی‌ معاون و پیشکار برنامه‌ریزی و طرح ریزی شهرداری تهران در حاشیه و دامن دهمین جشنواره و جشن بین‌المللی برترین‌های پژوهش و بازجست و نوآوری و ابتکار در مدیریت شهری و شهرنشین و چهارمین کنفرانس و اجلاس مدیریت‌ شهری‌ و شهرنشین اقتصاد و صرفه جویی نوین و تازه شهری و شهرنشین و درآمدهای‌ پایدار و استوار که صبح امروز در برج میلاد و تولد برگزار شد، با حضور و ظهور در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعات و مباحث مهم امروز، کلانشهر‌ها هستند. نظام و انتظام مالیه‌ و دارایی به پاشنه‌ آشیل‌ کلانشهر‌ها تبدیل و تبادل شده است. این امر هم درباره و درباب بودجه و اعتبار سالانه و سالیانه شهرها و هم بدهی‌های آنها مصداق و مورد دارد. وی تصریح و آشکارایی کرد: منابع و منبع ها مورد و مناسبت نیاز و احتیاج برای اتمام و تتمیم پروژه‌های شهر به رقم‌های بالایی رسیده و پخته است و این رقم در حال حاضر برای 8 کلانشهر‌ کشور و ارض 150 هزار و الف میلیارد و هزارمیلیون تومان و تومن است که 50 درصد بودجه و اعتبار عمومی و عام دولت و اقبال را شامل و حاوی می‌شود. فقط برای تهران تا 5 سال آینده و آتی مدیران شهری و شهرنشین نیاز و احتیاج به 200 هزار و الف میلیارد و هزارمیلیون تومان و تومن منابع و منبع ها برای انجام و اجرا تعهدات دارند‌ و اگر این محاسبه را برای اداره و دائره امور جاری و روان شهر و انجام و اجرا تعهدات ناتمام و تمام ناشده و بازپرداخت بدهی‌ها برای 8 کلانشهر‌ کشور و ارض محاسبه کنیم، برآورد می‌شود که در افق 5 سال آینده و آتی این رقم به 400 هزار و الف میلیارد و هزارمیلیون تومان و تومن برسد. میرزایی با تأکید بر اینکه این رقم بسیار و انبوه بالا است، اظهار و ابراز کرد: اقتصاد و صرفه جویی امروز شهرها و همینطور‌ سازوکارهای تأمین مالی که امروز در شهرها جاری و روان است، به هیچ وجه ظرفیت و گنجایش تأمین این منابع و منبع ها را ندارد، زیرا و برای اینکه آن نظام و انتظام تأمین مالی سنتی و قدیمی و عقب مانده است. سایر زیرسیستم‌ها مانند و بسان بودجه‌ریزی مدیریت هزینه‌ها به صورت و چهره سنتی و قدیمی باقی مانده و به یکی از مسائل مهم کلانشهرها‌ تبدیل و تبادل شده است. وی افزود: به نظر من بازسازی و ترمیم نظام و انتظام مالیه‌ و دارایی شهرداری‌ها و اصلاح و آشتی زیرسیستم‌های اداری و حقوق بگیر شهرها باید در دستور و گرامر کار اصلی و حقیقی آینده و آتی شهرداران کلانشهرها‌ باشد. وی با تأکید بر ضرورت و احتیاج توانمندسازی‌ سرمایه‌ای و بکارگیری گسترده و بسیط فناوری‌های جدید و اخیر در بازسازی و ترمیم مالیه‌ و دارایی گفت: یکی دیگر از دستور و گرامر کارها، نوسازی و بازسازی اقتصاد و صرفه جویی شهری و شهرنشین است که اقتصاد و صرفه جویی شهری و شهرنشین کمک کند تا از این اقتصاد و صرفه جویی سنتی و قدیمی به یک اقتصاد و صرفه جویی رقابت‌پذیر و مبتنی و براساس بر فناوری‌های نوین و تازه تبدیل و تبادل شود. وی با تأکید بر اینکه تنها و عزب اقتصاد و صرفه جویی شهر نیست و تلف که توسعه و بسط نیافته، اظهار و ابراز کرد: دانش و اندیشه اقتصادی ما هم متناسب با وضعیت‌ و چگونگی موجود و حاضر نیست‌ و تلف تا کلا‌نشهرها بتوانند با سایر کلانشهر‌های جهانی و عالمگیر ارتباط و بستگی مؤثری داشته باشند و در حل مسئله و امر بتوانند با هم دانش و اندیشه و تجربه و آزمایش خود را تسهیل‌ و آسان سازی کنند. معاون و پیشکار برنامه‌ریزی و طرح ریزی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در حال حاضر ظرفیت و گنجایش منابع و منبع ها انسانی خوبی و احسان در شهرداری تهران است، اظهار و ابراز کرد: متناسب با این نیاز، تدارک و آمادگی دیده و چشم نشده است و برای آن نیازمند و تهی دست آموزش‌های مستمر‌ و ادامه دار و توانمندسازی‌های جدی در یک دوره و دوران یکساله‌ هستیم تا بتوانیم به وضعیت و چگونگی مناسبی برسیم‌. میرزایی‌ با بیان و تاویل اینکه شهرداری باید بتواند هنرمندانه‌ بخش بزرگی و احتشام از این دانش و اندیشه را از خارج و برون شهرداری تأمین کند، اظهار و ابراز کرد: مدیران شهری و شهرنشین باید بتوانند از دانش و اندیشه خارج و برون از شهرداری و حتی خارج و برون از مرزها استفاده و استعمال کنند که به این موضوع و سوژه اصطلا‌حاً نظام و انتظام مدیریت دانش و اندیشه گفته و فرموده می‌شود. در این زمینه و اساس می توان و استطاعت از دانش و اندیشه و اندیشه و پندار اندیشمندانی که در حوزه اقتصاد و صرفه جویی شهری و شهرنشین فعالیت و پرکاری کرده‌اند استفاده و استعمال کرد. انتهای پیام/ میزان و اندازه منابع و منبع ها موردنیاز برای اتمام و تتمیم پروژه‌های شهر تهران
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها